منشور اخلاقی

منشور اخلاقی شرکت تعمیرات پرشیا هرمز

- به ارزش و ماموریت سازمانی و ملی خود واقف هستیم.
- با مشتریان خود با احترام رفتار می کنیم.
- خود را متعهد به حفظ منافع کارفرمایان می دانیم.
- به رقابت سالم در بازار کسب و کار اعتقاد داریم.
- برای مرغوبیت تعمیرات و خدمات از روش های استاندارد استفاده می کنیم.
- از ضرورت آموزش و یادگیری برای کسب موفقیت آگاه هستیم.
- معایب و کاستی های خود را شناسایی و برای رفع آنها کوشش می کنیم.
- انتقاد و راهنمایی صاحب نظران حوزه صنایع دریایی را جدی می گیریم.
- به مسئولیت های اجتماعی خود عمل می کنیم.
- شکوفایی سازمان را در گرو توانمندسازی خود می دانیم.