مکانیک

نمونه کارهای تعمیراتی انجام شده در بخش مکانیک